BIPePUAPFacebookRODODeklaracja dostępności
menu

RODO Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie.


1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bolesław Woźniak, mail: iod.pcstir@powiat.szczytno.pl .

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w związku z koniecznością spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Pan/Pani jest stroną. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, prowadzenia działalności promocyjnej, sportowej, organizacji zawodów i turniejów, naboru.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a następnie archiwizowane. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy.